Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2025 dla Gminy Ręczno. (PDF, 234.27Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim. (PDF, 225.26Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
3 Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego w zakresie koszenia poboczy przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ręczno. (PDF, 225.41Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz mieszkańców Gminy Ręczno środka trwałego powstałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Ręczno”. (PDF, 228.50Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
5 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ręczno. (PDF, 229.40Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
6 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok. (PDF, 3.45Mb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024–2034. (PDF, 1.56Mb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
8 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. (PDF, 223.32Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. (PDF, 6.39Mb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
10 Uchwała Nr II/106/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (PDF, 2.18Mb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 informacja
11 Uchwała Nr II/57/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 1.53Mb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 informacja
12 Uchwała nr 2.2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Ręczno za 2023 rok (PDF, 305.15Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 informacja
13 Uchwała nr 3.2024 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ręczno za 2023 rok (PDF, 198.86Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 informacja
14 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ręczno wotum zaufania. (PDF, 219.52Kb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 projekt uchwały
15 Raport o stanie Gminy Ręczno za 2023 rok (PDF, 34.39Mb)
II Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-06-18 informacja
16 Raport o stanie Gminy Ręczno za 2023 rok (PDF, 34.39Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 informacja
17 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ręczno wotum zaufania. (PDF, 219.52Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
18 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. (PDF, 6.39Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
19 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. (PDF, 223.32Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024–2034. (PDF, 1.56Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
21 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok. (PDF, 3.45Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
22 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ręczno. (PDF, 229.40Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz mieszkańców Gminy Ręczno środka trwałego powstałego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Ręczno”. (PDF, 228.50Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
24 Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego w zakresie koszenia poboczy przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Ręczno. (PDF, 225.41Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
25 Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim. (PDF, 225.26Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2025 dla Gminy Ręczno. (PDF, 234.27Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 projekt uchwały
27 Informacja o umorzeniach podatkowych w Urzędzie Gminy Ręczno - rok 2023 (PDF, 453.61Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-06-18 informacja
28 Ocena zasobów 2023 - GOPS (PDF, 2.04Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
29 Oświadczenie majątkowe radnego (PDF, 448.65Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
30 Zasady ogólne składania oświadczeń majątkowych (PDF, 4.25Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
31 5. Wyciąg z danych zawartych w załaczniku Informacja dodatkowa (PDF, 213.66Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
32 5.1 Informacja dodatkowa (PDF, 384.19Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
33 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 128.73Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
34 3. Rachunek zyskow i strat jednostki (PDF, 142.45Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
35 2. Bilans jednostki budżetowej (PDF, 167.25Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
36 1. Bilans z wykonania budżetu jst (PDF, 135.04Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
37 Opinia RIO o spr z wyk budż za 2023 r. (PDF, 1.53Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
38 Wyjaśnienie.1.2024.2024-04-15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 496.16Kb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
39 Zarządzenie.40.2024.2024-03-27 Sprawozd z wyk budż 2023 r. (PDF, 6.08Mb)
Posiedzenie wspólne komisji
2024-05-17 informacja
40 Ocena zasobów 2023 - GOPS (PDF, 2.04Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 sprawozdanie
41 Oświadczenie majątkowe radnego (PDF, 448.65Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
42 Zasady ogólne składania oświadczeń majątkowych (PDF, 4.25Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
43 Proj_Uchwała.3.2024_Absolutorium za 2023 r_2024-05-23 (PDF, 223.25Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 projekt uchwały
44 Proj_Uchwała.2.2024_Opinia o budżecie 2023 r_2024-05-23 (PDF, 316.96Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 projekt uchwały
45 3. Rachunek zyskow i strat jednostki (PDF, 142.45Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
46 2. Bilans jednostki budżetowej (PDF, 167.25Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
47 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 128.73Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
48 5. Wyciąg z danych zawartych w załaczniku Informacja dodatkowa (PDF, 213.66Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
49 5.1 Informacja dodatkowa (PDF, 384.19Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
50 1. Bilans z wykonania budżetu jst (PDF, 135.04Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
51 Opinia RIO o spr z wyk budż za 2023 r. (PDF, 1.53Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 uchwała
52 Wyjaśnienie.1.2024.2024-04-15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 496.16Kb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
53 Zarządzenie.40.2024.2024-03-27 Sprawozd z wyk budż 2023 r. (PDF, 6.08Mb)
Posiedzenie komisji
2024-05-14 informacja
54 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Edukacji i Ochr Zdrowia_2024-05-06 (PDF, 227.00Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-05-06 projekt uchwały
55 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Budżetu i Infr_2024-05-06 (PDF, 230.18Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-05-06 projekt uchwały
56 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Skarg, Wniosków i Petycji_2024-05-06 (PDF, 229.89Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-05-06 projekt uchwały
57 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Rewizyjnej_2024-05-06 (PDF, 224.67Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-05-06 projekt uchwały
58 Proj_Uchwała.I. .2024_Zmiany budżetu_2024-05-06 (PDF, 226.42Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-05-06 projekt uchwały
59 Proj_Uchwała.I. .2024_Wynagr Wójta_2024-05-06 (PDF, 229.15Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-05-06 projekt uchwały
60 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Rewizyjnej_2024-05-06 (PDF, 224.67Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-04-29 projekt uchwały
61 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Skarg, Wniosków i Petycji_2024-05-06 (PDF, 229.89Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-04-29 projekt uchwały
62 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Budżetu i Infr_2024-05-06 (PDF, 230.18Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-04-29 projekt uchwały
63 Proj_Uchwała.I. .2024_Powoł Kom Edukacji i Ochr Zdrowia_2024-05-06 (PDF, 227.00Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-04-29 projekt uchwały
64 Proj_Uchwała.I. .2024_Wybór wiceprzew_2024-05-06 (PDF, 217.55Kb)
I Sesja Rady Gminy Ręczno
2024-04-29 projekt uchwały