Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Skrobek

Marek Skrobek

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 80, przynależność:

Status: powołany - 26.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I.5.2018 przewodniczący
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Głosowanie nad wprowadzeniem punktu obrad Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ręczno I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad wprowadzeniem punktu obrad Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad wprowadzeniem punktu obrad Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ręczno I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad wprowadzeniem punktu obrad Powołanie Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy Ręczno I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad wprowadzeniem punktu obrad Powołanie Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Gminy Ręczno. I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały I.3.2018 I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad składem Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad kandydaturą radnego Marka Skrobka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały I.6.2018 I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały I.7.2018 I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-11-22 Głosowanie nad przyjęciem uchwały I.8.2018 I Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 10:50:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028 II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 10:52:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 10:54:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2018-2028 II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 10:55:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2018 rok II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 10:56:34 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 11:19:23 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 11:20:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 11:21:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 11:22:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 11:24:25 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 11:25:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2019 rok II Sesja Rady Gminy Ręczno za
2018-12-20 11:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik II Sesja Rady Gminy Ręczno przeciw
2019-02-07 10:39:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028 III Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-02-07 10:41:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-02-07 10:42:40 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ręczno za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny III Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-02-07 11:15:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ręczno III Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-02-07 11:17:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik III Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-02-07 11:18:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe III Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-02-07 11:20:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:05:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:06:49 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2020 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:07:57 Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:09:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:11:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2019 roku IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:34:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:35:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowinki - Podole, gmina Ręczno IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:35:52 Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ręczno IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:36:38 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Ręczno IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-03-28 11:37:23 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie IV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-04-25 11:22:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-04-25 11:24:36 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze V Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-04-25 11:25:42 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywana czynności związanych z podróżą służbową V Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-04-25 11:37:04 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego z dnia 20 marca 2019 r. - PNIK-I.4102.7.2019 w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej w Ręcznie. V Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-05-30 12:30:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok VI Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-05-30 12:31:52 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa VI Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-05-30 12:32:47 Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa VI Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-05-30 12:33:47 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 VI Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:00:16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:24:57 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:26:26 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:32:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028 VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:33:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:34:52 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:35:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:36:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-06-28 11:42:09 Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości VII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-07-23 11:00:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Ręczno wstrzymał się
2019-07-23 11:04:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr IV.29.2019 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-07-23 11:05:56 Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników VIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-09-26 13:25:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-09-26 13:27:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych IX Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-09-26 14:11:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego IX Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-09-26 14:13:22 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI.262.2018 Rady Gminy Ręczno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ręczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji IX Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-09-26 14:14:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego IX Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:13:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:15:03 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:16:18 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:18:08 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:19:05 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:20:23 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:21:18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:22:24 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IX.63.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-05 10:24:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi X Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-27 10:24:15 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Przedborzu XI Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-27 10:25:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-11-27 10:22:11 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok XI Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 11:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030 XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 11:55:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:00:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2019 rok XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:02:09 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:03:53 Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:07:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:08:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:09:42 Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ręczno w roku szkolnym 2019/2020 XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:10:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:11:46 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych i Rady Gminy na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:12:46 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji. XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 12:13:45 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 11:58:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028 XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2019-12-30 10:19:46 Głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2019-2028 XII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-02-27 10:44:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2020-2030 XIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-02-27 10:45:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2020 rok XIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-02-27 10:46:42 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2021 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki XIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-02-27 11:14:51 Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-02-27 11:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-02-27 11:17:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Żerechowej-Kolonii z dnia 13 stycznia 2020 r. XIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-02-27 11:18:17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XIII Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 11:04:06 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ręczno wotum zaufania XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 11:34:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 11:35:36 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:14:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ręczno na 2020 rok XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Ręczno, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ew. 162, 163, 165, 166 XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:18:43 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:19:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2020 roku XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:21:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji w interesie publicznym „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:22:46 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:23:37 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji o podjęcie szczególnych środków dotyczących przeciwdziałaniu inwazji kosmitów XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za
2020-06-23 12:24:42 Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego XIV Sesja Rady Gminy Ręczno za